Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Organ vaške skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Volitve v svet vaške skupnosti razpiše župan. Vaška skupnost Škrilje ima tri vaške svetnike. Funkcija vaškega svetnika je častna, torej neplačana in pomeni prostovoljno delo za skupno dobro.

V mandatnem obdobju 2022-2026 so naši predstavniki trije sovaščani.

Predsednik SVS: Aleš Franjko
Predstavnika SVS: Maja Glinšek in Tina Golob Zorenč

Naloge sveta vaške skupnosti (SVS) so opredeljene v IV poglavju Statuta Občine Ig
(Uradni list RS št. 39/2016) od 63. do 70. člena.

SVS-ji:

dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na svojem območju, in sicer:

  • na področju javne infrastrukture,
  • pri komunalnih investicijah;
  • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
  • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
  • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti.
  • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
  • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

Bodite obveščeni

Prijavite se na našo epoštno listo. Prejemali boste pomembna obvestila, zanimive novice in informacije glede dogajanja v Škriljah in v naši okolici.